Bel ons direct:
0299-321984 / 06-53809593

Winkelwagen 0 Artikel(en), €0,00
Last van spinnen?

Zelfs een keurig onderhouden huis telt maar liefst 1.000 spinnen per jaar!

Last van spinnen?
Knaagdieren overlast?

Bestrijding van ongedierte, Knaagdieren, muizen en ratten

Knaagdieren overlast?
Wespenbestrijding

Voor een professionele wespenbestrijder moet u bij OGB Volendam zijn

Wespenbestrijding
Uw huis of pand spinvrij?

OGB's spinnenman komt langs voor een effectieve behandeling

Uw huis of pand spinvrij?
Muizenbestrijding

Muizen in huis betekent overlast. Een probleem dat acuut en op de juiste manier aangepakt moet worden.

Muizenbestrijding
Wespenservice

Mocht het wespennest in hetzelfde jaar op dezelfde plaats weer terugkomen dan komen de medewerkers van OGB-Volendam het nest gratis opnieuw verwijderen.

Wespenservice
De Spinnenman

Ook u helpen we graag van uw spinnenprobleem af!

De Spinnenman

Heeft u last van ongedierte of wilt u advies?

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die aan OGB Nederland opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
Opdrachtnemer: de heer T.S.F. Hansen (h.o.d.n. OGB Nederland).
De Algemne Voorwaarden: de onderhavige door Opdrachtnemer gebruikte algemene voorwaarden.
De Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot ongediertebestrijding, waaronder mede wordt verstaan overeenkomsten tot koop en verkoop van zaken die betrekking hebben op ongediertebestrijding. Voor deze definitie is niet relevan tof de overeengekomen werkzaamheden door derden worden verricht.

Artikel 2: Battle of forms

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn onder uitsluiting van toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van een offerte van Opdrachtnemer door Opdrachtgever. Een Overeenkomst wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen indien Opdrachtnemer met de uitvoering van bestrijdingswerkzaamheden is begonnen en Opdrachtgever daartegen niet onverwijld bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 4: Vergoeding

4.1 Voor de werkzaamheden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de in de offerte genoemde vergoeding verschuldigd.
4.2 Opdrachtnemer is bevoegd om de overeengekomen vergoeding eenzijdig te verhogen indien externe prijsbepalende factoren die plaatsvinden tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan hiertoe aanleiding geven. Een dergelijke prijsstijging geeft opdrachtgever de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden om de waarde van de al door  Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat Opdrachtnemer zonder vertraging zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Daartoe dient Opdrachtnemer vrije toegang te worden verleend tot alle te behandelen ruimtes.
5.2 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Opdrachtnemer ter uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van schadelijke stoffen, zodat schade kan ontstaan aan zaken die zich in het te behandelen object bevinden. Opdrachtgever is gehouden om alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs mogelijk  zijn ter voorkoming van schade aan genoemde zaken. Deze maatregelen dienen te zijn getroffen voor het overeengekomen tijdstip voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtnemer

6.1 Opdrachtnemer is gehouden om de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten. Zijn verplichtingen gelden als inspannings--verplichting. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet altijd leiden tot het beoogde resultaat. 6.2    Indien Opdrachtgever de hierboven in artikel 5 bedoelde verplichtingen niet tijdig is nagekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten. Partijen zullen in onderling overleg een nieuwe datum bepalen voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtgever is gehouden om de schade die Opdrachtnemer als gevolg hiervan lijdt te vergoeden.
Indien tijdige nakoming door Opdrachtnemer verhinderd wordt door externe factoren die niet in de invloedsfeer van Opdrachtnemer liggen, kan de overeenkomst niet worden ontbonden. Partijen zullen in onderling overleg een nieuw tijdstip voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden overeenkomen.
Opdrachtnemer is bevoegd de overeengekomen werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

Artikel 7: Meerwerk

7.1 Onder meerwerk worden alle werkzaamheden verstaan die niet aanvankelijk zijn overeengekomen, maar zonder welke het met de overeengekomen werkzaamheden beoogde resultaat naar het oordeel van Opdrachtnemer niet haalbaar is.
7.2 Redelijke kosten voor meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed. Onder redelijke kosten worden in ieder geval verstaan de kosten tot  een bedrag gelijk aan 10% van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 8: Betalling

8.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.
8.2 Aan Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, komen geen bevoegdheden tot verrekening of opschorting toe.
8.3 Indien de facturen niet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebreke-stelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het factuurbedrag verschuldigd en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden van 15% van het factuurbedrag. Onder buitengerechtelijke incassowerkzaamheden wordt iedere handeling verstaan die wordt verricht ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
8.4 Alle door Opdrachtnemer i.v.m. een eventuele gerechtelijke procedure te maken kosten worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed.

Artikel 9: Opzegging

9.1 Duurovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan kunnen slechts tegen het einde van de overeegekomen looptijd worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien niet binnen de overeengekomen looptijd wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst voortgezet voor dezelfde periode.
9.2 Duurovereenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de directe schade die opdrachtgever lijdt en slechts indien de schade het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer die hem is toe te rekenen wegens grove schuld of opzet.
10.2 Opdrachtnemer is voor aansprakelijkheid verzekerd tot een bedrag van EUR 1.250.000,--. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van opdrachtnemer komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 5.000,-- - of, indien de door opdrachtnemer in rekening gebrachte vergoeding hoger is, tot het bedrag gelijk aan   van duurovereenkomsten wordt onder de in dit artikel 10.2 bedoelde vergoeding de vergoeding in een periode van één jaar verstaan.
10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voorkomen had kunnen worden door Opdrachtgever door uitvoering te geven aan de hierboven onder 5.2 bedoelde verplichtingen. Aan Opdrachtnemer kan niet worden tegengeworpen dat hij met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden is begonnen, voordat deze verplichtingen waren voldaan.

Artikel 11: Overdracht van roerende zaken

11.1 In het geval dat tussen partijen een koopovereenkomst met betrekking tot roerende zaken tot stand komt, vindt levering plaats in het magazijn van Opdrachtnemer (verkoper). De aangegeven leverdatum is een streefdatum.
11.2 Zodra Opdrachtgever (koper) bericht ontvangt dat de zaken voor aflevering gereed liggen, danwel van het tijdstip van aflevering zijn voornoemde zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever (koper).
11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verkeerd gebruik van de verkochte zaken.

Artikel 12: Geschillen en rechterlijke bevoegdheid

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.

Neem nu contact op

Last van plaagdieren

Plaagdieren kunnen voor een hoop overlast zorgen. OGB Nederland helpt u bij de aanpak van o.a.:

  • Knaagdieren
  • Spinnen
  • Insecten
  • Hout- en materiaalaantatsters
Lees verder

Zelf u huis spinvrij maken

In onze webshop vindt u professionele bestrijdings-middelen ter bestrijding van:

  • Spinnenbestrijding
  • Mieren
  • Zilvervisjes
  • Antigroen
  • Insecten & vlieglampen
  • Muizen & ratten
Lees verder

De spinnenman maakt uw huis spinvrij!

OGB Nederland voorkomt aanslag van hardnekkig spinnenvuil en spinnenwebben op lastig te bereiken plaatsen. Zo blijf uw schilderwerk langer goed.

Lees verder